Archive for the ‘szkola’ Category

Socjologia wychowania w Polsce

Badania po II wojnie światowej nad problematyką wychowania podjęte zostały przede wszystkim w Instytucie Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierowanym przez J. Chałasińskiego. Utworzona została tam Sekcja Socjologii wychowania, szkolnictwa i młodzieży jako komórka badawcza. Przygotowany w niej program badawczy stanowi dokument zamierzeń badawczych, odpowiadających w pełni aktualnym potrzebom społecznym w nowej, powojennej rzeczywistości kraju. Aktualne było przede wszystkim planowe kształtowanie jego klasowej i zawodowej struktury społecznej. W końcu lat czterdziestych, wszczęta została w nauce polskiej krytyka tzw. Nauki burżuazyjnej z pozycji demokratycznego marksizmu. Przedmiotem krytyki stała się w pierwszym rzędzie socjologia, przy czym ostrze krytyki wymierzone było przede wszystkim w system socjologiczny Znanieckiego wraz z jego teorią wychowania. W okresie radykalnej krytyki socjologii w latach 1951-52, opartej na stalinowskich założeniach i kryteriach, system Znanieckiego został uznany jako reakcyjny i nienaukowy. Uległy wówczas likwidacji studia socjologiczne i wydawnictwa oraz zahamowany został w znacznym stopniu rozwój dotychczasowych badań. Po wznowieniu (po 1956 r.) studiów socjologicznych nie powrócił już do nich program socjologii wychowania. Nie przywrócono również nauczania tej dyscypliny na studiach pedagogiki i na nauczycielskich kierunkach studiów

Stan obecny perspektywy rozwoju socjologii wychowania

Obecnie należy podkreślić silne zakorzenienie się socjologii wychowania w dydaktyce uniwersyteckiej i w strukturach organizacyjno – badawczych socjologii polskiej. Należy tu wymieć dwa bardzo ważne zespoły badawcze: zespół W. Wiśniewskiego w Uniwersytecie Warszawskim i zespół kierowany przez J. Jerschinę w Uniwersytecie Jagiellońskim.. Orientacja socjologiczna wydaje się być powszechnie obecna w badaniach pedagogów. Ta sprzyjająca rozwojowi socjologii wychowania sytuacja zawiera także pewne dla niej wyzwanie: odegrania znaczniejszej niż dotąd roli w rozwoju całej socjologii. Oto niektóre potrzeby w tym zakresie: Pilnym zadaniem jest podjęcie w szerszym niż dotąd zakresie prób tworzenia socjologicznej teorii wychowania w odniesieniu przede wszystkim do polskiego społeczeństwa. Ze względu na zadania teoretyczno – poznawcze konieczne wydaje się rozszerzenie przedmiotu i problematyki badań socjologii wychowania, a jednocześnie zogniskowanie jej pola badań. Badania nie mogą ograniczać się do formalnych struktur i instytucji kształcenia i wychowania oraz zagadnień młodzieży. W szerszym zakresie należy zająć się problematyką dążeń i potrzeb odnośnie do wychowania wielkich grup społecznych (państwa, narodu, kościoła, klas społecznych), konfliktami na tym tle miedzy tymi grupami, ich dążeniami do dominacji w przeszłości i obecnie.

Zewnętrzne uwarunkowania procesów socjalizacyjno-wychowawczych

Zewnętrzne procesy socjalizacyjno-wychowawcze sprowadzają się głównie do wpajania jednostkom następnej generacji najbardziej istotnych elementów kulturowego systemu poprzedniej generacji oraz na wprowadzaniu członków tej generacji zarówno w role rodzinne jak i poza rodzinne funkcjonujące w innych grupach i instytucjach społeczeństwa globalnego. Oddziaływania w skali mikro i makro-społecznej przygotowują człowieka do pełnienia określonych ról, proces socjalizacji czyni z człowieka element funkcjonalny w społeczeństwie oraz poszczególnych grupach społecznych. Dokonuje się proces wrastania jednostki w kulturę społeczeństwa oraz subkulturę środowiska. Rodzina nowoczesna , stwarzająca warunki wspólnoty intelektualnej i moralnej, stanowi bardzo istotny czynnik pośredniczący pomiędzy jednostką a społeczeństwem jako całością. Wywiera ona duży wpływ na ustalenie zakresu i partycypacji kulturowej swych członków i jest ogniwem kształtowania się opinii i postaw. Niezwykle istotne jest włączenie jednostki w procesie socjalizacji w system ról społecznych. Zachodzi analizowanie potrzeb i popędów jednostki w ten sposób, by powodowały one reakcję i zachowania zgodne z systemem wzorów, norm i wartości kultury społeczeństwa. Rola społeczna nie jest samoistnym elementem zawieszonym w amorficznej masie społecznej

Koncepcje marginalizacji społecznej.

Marginalizacja społeczna to proces powstawania marginalnych grup społecznych oraz wchodzenie jednostek lub grup na istniejący margines społeczny. Może następować jako zmiana relacji pomiędzy poszczególnymi grupami lub wewnątrz poszczególnych grup. Wyraża się w tym, że ktoś ma istotnie ograniczone możliwości i w coraz większym stopniu funkcjonuje poza oficjalnym porządkiem społecznym i prawnym. Jest wytworem nierówności społecznych. Koncepcja wykluczenia ma charakter procesualny i zakłada przejście od pełnego uczestnictwa w społeczeństwie, poprzez stopniową dezintegrację aż do zaniku więzi łączących jednostkę ze społeczeństwem. Wg Znanieckiego (i J. Kwaśniewskiego też podobnie) jest to proces, na skutek którego jednostki wycofują się z kolejnych stref życia społecznego. Następuje stopniowa izolacja poprzez kolejne zrywanie kontaktów. Jest odsunięciem na „boczny tor” społeczeństwa, poza główny nurt życia społecznego. Marginalizacja nie zawsze wiążące się z przejawami patologii społecznej, np. z przestępczością, alkoholizmem czy narkomanią. Marginalność to niekoniecznie dewiacja, bo np. osoby niepełnosprawne nie są dewiantami a są marginalizowane na wiele sposobów. Obecnie marginalizacja jest generowana przez rynek pracy, który nie zapewnia pracy wszystkim chętnym. Ponadto traktowanie pracy wyłącznie jako źródła dochodów też jest wyrazem marginalizacji.

Moda dla młodych ludzi

Jak można zauważyć na polskich ulicach młode osoby starają się wyglądać modnie i stylowo. Również wiele takich ludzi chce właśnie swych ubranie wyróżnić się. Jednak obecnie bardzo szeroka młodych dziewczyn zaczyna swą uwagę poświęcać swym ubraniom oraz temu jak wygląda. Bardzo często osoby te starają się za wszelką cenę wyglądać modnie. Wówczas w wielu klasach można zaobserwować segregacje dotyczące właśnie ubierania się. Osoby mniej zamożne niemogące pozwolić sobie na najnowsze ubrania znanych producentów bardzo często są traktowane za gorsze i mniej wartościowe. Taka segregacja zauważalna jest już w szkołach podstawowych. Jak wiadomo jeszcze klika lat temu mało, jaki uczeń przejmował się tym czy jego sweter pochodzi z najnowszej kolekcji. Obecnie tendencje te bardzo zmieniły się. Dla młodych osób bardzo ważne jest to jak osoba ta wygląda i czy ubranie, jakie będzie ona kupować na pewno będzie modne. I niestety nie każde rodzica stać na tego typu wydatki. I dlatego też coraz częściej można zauważyć, że zjawisko takie jak sponsoring bardzo pogłębia się. Jest to problem, który dotyka coraz to młodsze grupy nastolatków. I niestety nie każdy rodzic będzie mógł w miarę szybko zauważyć, iż jest dziecko ma właśnie taki problem. A trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że sponsoring może dotykać także i te osoby pochodzące z dość zamożnych rodzin.

Wybór szkoły

Dla każdej osoby młodej na pewno bardzo ważny jest wybór szkoły. To właśnie ta większość młodych osób spędza czas w ciągu dnia. Dlatego też istotne jest to by szkoła ta była bardzo przyjazna i co ważne osoba młoda czuła się tam komfortowo. Oczywiście wybór szkoły średniej czy też studiów powinien być jak najbardziej samodzielny. Jak wiadomo szkoły te nakreślają pracę przyszłych młodych ludzi. Oczywiście nie zawsze z różnych przyczyn mogą oni dostać się do takiej szkoły, jakie uważają za stosowane. Ale w momencie, gdy nie ma żadnych przeszkód rodzice nie powinni stać na przeszkodzie podczas takiego wyboru. Jak wiadomo w szkoła średnia kończy się egzaminem maturalnym. Dlatego też młoda osoba decydują się na daną szkołę musi mieć pewność, co do podejmowanej nauki. Szkoła wyższa jak wiadomo dotyczy osób pełnoletnich i wówczas rodzice nie mają prawa nakazywać dziecku, jaki będzie dla niej dobry wybór. Taka sama dobrowolność powinna obowiązywać już przy wyborze szkoły średniej, choć jak wiadomo wówczas osoby młode nie mają jeszcze ukończonych 18 lat. Ale jak podkreśla wielu specjalistów podkreśla, że bardzo ważne jest to by dziecko miało możliwość dobrowolnego wyboru nawet w momencie, gdy po kilku miesiącach osoby te stwierdzą, że wybór ich nie był prawidłowy. Ale dzięki temu uczą się oni samodzielności i ponoszenia konsekwencji czynów.

Spędzanie czasu wolnego

Młode osoby jak wiadomo lubią na różne sposoby spędzać czas wolny. Jest grupa młodych ludzi, która preferuje aktywny styl życia. I wówczas w każdą wolną chwilę wybierają się oni na wszelkie rowery, rolki czy też urządzają sobie bardzo długie piesze wycieczki. Jest także grupa osób, która w swoim czasie wolnym rozszerza swe hobby. I wówczas jedni tworzą muzykę, inni malują obrazy. Dzięki temu mogą oni poszerzać swe zainteresowania. Jest także trzecia grupa osób, która nie ma sprecyzowanego swego zainteresowania. I wówczas każdego dnia decydują się na robienie całkiem innych rzeczy. Niestety jest także grupa młodych ludzi szczególnie w wieku gimnazjalistów, którzy nie mają żadnych zainteresowań. I wówczas duża liczba osób spędza swój wolny czas przed komputerem. Na pewno wpływa to na ich kondycję fizyczną, ale i psychiczną. Jak wiadomo długie spędzanie czasu wolnego przed komputerem powoduje otyłość. Wiele takich godzin spędza podczas grania wiele godzin. Ale z drugiej strony tak spędzanie czasu wolnego powoduje także odizolowanie od swych rzeczywistych przyjaciół. Bowiem bardzo często młode osoby zawiązują nowe wiadomości właśnie przez Internet. I wówczas mają odczucie, że nikt inny nie zrozumie ich bardziej niż inny gracz w tą samą grę komputerową. Dlatego też nie coraz częściej w naszym kraju mówi się o uzależnieniu o grach komputerowych.

Opinie o młodych osobach

Bardzo często można usłyszeć negatywne opinie o młodych osobach. Dużo starszych uważa, że dzisiejsza młodzież jest bardzo wulgarna. Również osoby młode nie są uprzejme szczególne dla starszych osób. Ale czy taka jest prawda. Bardzo często opinie te wyrażane są pod wpływem jednego incydentu. A jak wiadomo bardzo łatwo jest zaszufladkować do jednej kategorii wszystkich ludzi. Nawet, gdy grupa młodych ludzi będzie zachowywała się nieuprzejmie wcale nie oznacza to tego, że cała młodzież jest taka sama. Dlatego też nie można takiej opinii generalizować. Tym bardziej, że bardzo często osoby młode działają bardzo prężnie czy to na rzecz miasta czy też na rzecz swej grupy rówieśników. Coraz częściej to właśnie te osoby organizują wszelkie ciekawe rozwiązania choćby na to by inne osoby z ich miasta mogły spędzić czas wolny w kreatywny sposób. Również duża liczba młodzieży w dzisiejszych czasach podejmuje różne prace tak by móc posiadać swe własne pieniądze. Dlatego tez na można stwierdzić, ze nie wszystkie młode osoby chcą wulgarne i nie mają szacunku do innych ludzi. Dzisiejsza młodzież bardzo różni się od tego z odległych czasów. Zmiany te są spowodowane wieloma czynnikami. Ale na pewno także dziś jak i kilka lat temu młode osoby lubią spędzać czas z swoimi bliskimi i rówieśnikami. I dlatego tez można zabraniać im siedzenia czy to w parkach czy też w innych miejscach.

Młodzież a praca

Jak wiadomo wiele młodych ludzi chce zarobić sobie pieniądze na to by móc spędzić swe wakacje. I dlatego też wówczas podejmowane są wszelkie prace zarobkowe. Należą do nich roznoszenie ulotek, zmywanie czy też pomaganie innym starszym osobom. Oprócz tego osoby te mogą swą pracę podjąć w marketach przy wykładaniu towaru. Oczywiście młode osoby szukają także pracy na cały etat. Dziś, bowiem wielu młodych ludzi nie zawsze decydują się na studia. Dlatego też po szkole średniej szukają oni dla siebie ciekawej pracy. Oczywiście w dzisiejszych czasach znalezienie pracy nie jest takie proste. I dlatego też duża liczba osób po ukończeniu 18 roku życia decyduje się na wyjazd zarobkowy poza granice kraju. Te osoby, które pozostają w kraju bardzo często podejmują prace w marketach czy też w innych sklepach. Oczywiście nie mogą liczyć tam na wielki zawód. Ale co ważne, gdy osoba ta mieszka nadal z rodzicami może zawsze zaoszczędzić kilka pieniędzy na swe własne wydatki. Również, co ważne takie młode osoby nie mogą liczyć na umowy o pracę. Zatrudnieni są on na umowę zlecenie a wówczas jak wiadomo nie mogą liczyć na wszelkie ubezpieczenia. I choć na początku może wydawać się, że osoby te jeszcze nie myślą o swej przyszłości to jednak nie jest to prawdą. Dziś każdy nawet ten najmłodszy chce szybko zadać o dobry swój strat

Młodzież a odchudzanie

Obecnie można zauważyć, iż duża liczba młodych dziewcząt decyduje się na odchudzanie. I nie są to diety dobrane rozsądnie czy też takie wzbogacone ćwiczeniami fizycznymi. Są to bardzo restrykcyjne doprowadzające do bardzo szybkiej, ale również i nie zdrowej utarty wagi. Dlatego też coraz większa liczba takich dziewcząt, choć także i chłopców zapada na wszelkie zaburzenia odżywiania. A mianowicie mowa tu o anoreksji czy też i bulimii. Osoby te nie zdają sobie sprawy z tego jak bardzo ważne jest w ich wieku dbanie o siebie. Bowiem w wieku dorastania bardzo ważna jest odpowiednia dieta. W tym czasie osoby te dorastają i dlatego muszą one dostarczać do swego organizmu wszystkich cennych mikroelementów. Choroby typu anoreksja czy też i bulimia powodują ogromne spustoszenie. Dlatego też bardzo ważne jest to by na bieżąco uświadamiać młode osoby na ten temat Na pewno należy dostarczać im wiadomości jak można połączyć dietę z ćwiczeniami fizycznymi tak by można było zarówno stracić kilka kilogramów jak i nadal być osobą zdrową i dobrze rozwijająca się. Dzięki temu będzie można ustrzec wiele młodych osób, które uważają, że drastyczne ograniczanie kalorii pomoże im w utracie wagi i nie wpływie to na ich zdrowie. Bowiem jak bardzo często można się przekonać wszelkie zaburzenia w zdrowiu mogą pojawić się dopiero po kilku latach.